Stanovy spolku

 

Článek 1. – Základní ustanovení

 1. Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI, z.s. (dále ČSKI) je výběrové, stavovské a tvůrčí neziskové sdružení odborníků z oblasti tvorby, plánování a ochrany krajiny, navazující na tradici „civilních inženýrů pro kulturní techniku“ sdružených ve Spolku kulturních inženýrů.
 2. ČSKI sdružuje své členy na základě dobrovolnosti a je spolkem dle § 214 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
 3. ČSKI byla založena dne 25.2.1998 jako odborná společnost Českého svazu stavebních inženýrů (dále ČSSI) a v souladu s čl. 4. odst. 1. stanov ČSSI, je samostatným právním subjektem ČSSI, a tedy pobočným spolkem ve smyslu § 228 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Stanovy ČSKI rozšiřují stanovy ČSSI o specifické prvky, umožňující naplnění dále uvedených cílů této multidisciplinární odborné společnosti.

Článek 2. – Cíle a poslání

  1. Základním cílem ČSKI je v souladu s Evropskou úmluvou o krajině, Evropskou vodní chartou a právem EU v environmentální oblasti vést své členy i veřejnost k setrvalému šetrnému plánování a tvorbě krajiny a tak vytvářet podmínky k jejímu udržitelnému využívání.
  2. K dosažení uvedeného cíle ČSKI prosazuje v naší společnosti následující zásady:
   1. Pozvednout na profesní úroveň veškerou činnost (biologického, vodohospodářského, ekologického, technického a hospodářského charakteru) ovlivňující půdu, krajinu a životní prostředí ve všech oblastech (výzkum, projektování, realizace i správa).
   2. Vytvořit právní podmínky pro začlenění krajinného plánování do systému územního plánování především širším uplatněním úlohy „krajinného inženýra“ při všech činnostech dotýkajících se krajiny a ovlivňujících její stav.
   3. Spolupracovat se státní správou, samosprávou a širší odbornou veřejností při řešení složitých problémů z oblasti tvorby, plánování a ochrany krajiny i při zvyšování odborností jejich členů celoživotním vzděláváním.
   4. Ve spolupráci s Ministerstvem školství ČR, vysokými a středními odbornými školami ovlivňovat program výuky v oboru krajinného inženýrství v souladu s potřebami praxe.
   5. Na základě spolupráce s jednotlivými ministerstvy ČR, orgány státní správy a samosprávy, profesními komorami a odbornými občanskými iniciativami prosazovat v souladu s právem EU přípravu celistvé právní úpravy ochrany, tvorby, využití a managementu krajiny.
 1. Posláním ČSKI je:
 2. zvyšovat odbornou erudici svých členů i odborné veřejnosti pořádáním profesních setkání, vzdělávacích akcí, exkurzí a zahraničních odborných cest na významné lokality a semináře pořádané partnerskými organizacemi;
 3. podporovat odbornou publikační činnost;
 4. informovat své členy i odbornou veřejnost o přijatých závěrech odborných jednání společnosti i spolupracujících organizací jako jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Česká komora architektů (ČKA), Českomoravská komora pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) atd.;
 5. Navazovat a soustavně udržovat kontakty s partnerskými tuzemskými i zahraničními stavovskými, podnikatelskými i odbornými organizacemi v oblasti ochrany, tvorby, využití a managementu krajiny.

Článek 3. – Členství

  1. Členství v ČSKI je řádné, přidružené a čestné.
  2. Řádnými členy se mohou stát fyzické osoby odborně činné v oblasti ochrany, tvorby a využití krajiny s ukončeným vysokoškolským vzděláním.
  3. Řádný člen ČSKI může být přidruženým členem Oblastní pobočky ČSSI.
  4. Přidruženým členem se může stát člen ČSSI, přihlášený v Oblastní pobočce ČSSI jako řádný člen, odborník s ukončeným vysokoškolským a právnická osoba se zaměřením své činnosti v oblasti ochrany, tvorby a managementu krajiny, úpravy srážko-odtokových vztahů.
  5. Čestným členem ČSKI se může na základě návrhu výboru stát vynikající odborník v oboru, čestným členem se stává až potvrzením návrhu výboru členskou schůzí.
  6. Student vysoké školy se může na základě písemné žádosti účastnit práce ČSKI jako čekatel.
  7. Za člena ČSKI přijímá žadatele, který projevil svou vůli stát se členem ČSKI podáním přihlášky, na svém zasedání Výbor ČSKI prostou většinou hlasů. Přijetí člena potvrzuje následná členská schůze.
  8. Členství v ČSKI zaniká:
   • písemným oznámením člena,
   • na základě rozhodnutí členské schůze z důvodu neplacení příspěvků,
   • porušováním stanov, řádů a předpisů ČSKI i ČSSI,
   • dnem úmrtí fyzické osoby nebo likvidace právnické osoby.
 1. Výši členských příspěvků stanovuje Členská schůze ČSKI.
 2. Řádný a čestný člen má právo volit a být volen do orgánů ČSKI i ČSSI, má právo být delegátem Sjezdu ČSSI.
 3. Každý člen má právo se zúčastnit členských schůzí a všech pořádaných akcí, jednat na nich, přednášet návrhy, hlasovat o jejich přijetí a odvolat se k Prezidiu ČSSI proti rozhodnutí Výboru ČSKI.
 4. Každý člen je povinen dodržovat stanovy ČSSI, řády a předpisy ČSKI, aktivně pomáhat při plnění cílů a poslání ČSKI a platit členské příspěvky – vždy do konce března běžného roku.

Článek 4. – Organizační struktura

   1. Nejvyšším orgánem ČSKI je Členská schůze ČSKI.
   2. Volenými orgány jsou:
   3. Výbor ČSKI
   4. Revizní komise
   5. Doba funkčního období je 3 letá.
   6. Výbor ČSKI má minimálně 9 a maximálně 13 členů a je řídícím a výkonným orgánem mezi volebními výročními Členskými schůzemi ČSKI.
   7. Výbor je složen z předsedy ČSKI, exekutivy (místopředseda, hospodář, tajemník a členové bez funkce) a tří předsedů odborných sekcí.
   8. Klesne-li ve volebním období počet členů výboru pod potřebné minimum, svolá předseda volební členskou schůzi z důvodu doplnění potřebného počtu členů výboru.
   9. V rámci organizační struktury ČSKI jsou ustaveny 3 sekce, jejichž činnost je organizována předsedy:
   10. sekce staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
   11. sekce staveb pro plnění funkce lesa
   12. sekce pozemkových úprav a krajinného plánování.
   13. Hospodaření ČSKI je řízeno rámcovým ročním rozpočtem schváleným členskou schůzí a je vedeno podle zásad uvedených v čl. 12. Stanov ČSSI.

Článek 5. – Výbor ČSKI

   1. Statutárním orgánem ČSKI je předseda ČSKI.
   2. Předseda ČSKI:
   3. zastupuje ČSKI navenek i vůči ČSSI. Svolává a řídí jednání výboru za účasti člena revizní komise minimálně 4x ročně, podepisuje základní dokumenty.
   4. je odpovědný za dodržování stanov a vnitřních řádů ČSSI i ČSKI. Jednání s čelními představiteli ústředních orgánů státní správy (ministry) zajišťuje prostřednictvím Prezidenta ČSSI, nebo s jeho pověřením.
   5. minimálně jednou ročně svolává členskou schůzi (sjezd).
   6. Místopředseda v době nepřítomnosti předsedy nebo z jeho pověření plně zastupuje předsedu a má v té době podpisové právo. Zajišťuje spolupráci s partnerskými organizacemi a koordinuje činnost ČSKI v oblasti výzkumu, konzultací a organizací workshopů, seminářů a konferencí.
   7. Hospodář koordinuje a vede finanční agendu ČSKI podle Hospodářského řádu ČSSI v souladu s příslušnými zákony ČR a má podpisové právo ve finanční oblasti. Finanční agenda je vždy potvrzena členem výboru a členem revizní komise.
   8. Tajemník zajišťuje potřebnou agendu při činnosti Výboru ČSKI, tj. pořizování a rozesílání zápisů ze schůzek výboru, členských schůzí, závěrů z workshopů, seminářů a konferencí včetně rozesílání pozvánek, informačních letáků, sborníků apod.
   9. Člen exekutivy bez funkce řeší aktuální problémy v činnosti výboru během celého funkčního období.
   10. Předsedové sekcí zajišťují odbornou činnost svých sekcí za aktivní spoluúčasti exekutivy.

Článek 6. – Revizní komise

   1. Revizní komise plní kontrolní a revizní funkci ČSKI. Ze své činnosti se zodpovídá Členské schůzi (sjezdu) ČSKI.
   2. Revizní komisi ČSKI řídí metodicky revizní komise ČSSI.
   3. Členi revizní komise jsou členy Revizní komise ČSSI.
   4. Členy revizní komise nemohou být členové Výboru ČSKI.
   5. Činnost revizní komise se řídí organizačním a jednacím řádem, který stanoví její úkoly.
   6. Revizní komise kontroluje především dodržování stanov ČSKI a ČSSI, plnění usnesení orgánů ČSKI a hospodaření s majetkem ČSKI.
   7. Členové revizní komise se mohou zúčastnit všech schůzí orgánů ČSKI i zasedání prezidia ČSSI.

Článek 7. – Členská schůze (sjezd)

   1. Členskou schůzi (sjezd) svolává předseda ČSKI jednou v kalendářním roce.
   2. Členská schůze:
   3. potvrzuje přijetí nebo vyloučení členů,
   4. schvaluje zprávu o činnosti, revizní zprávu, zprávu o hospodaření z proběhlého roku,
   5. schvaluje návrh rozpočtu a aktivit ČSKI na příslušný rok,
   6. schvaluje případné změny vnitřních řádů,
   7. rozhoduje o výši členských příspěvků.
   8. Předseda ČSKI ve spolupráci s Výborem ČSKI svolává jednou za 3 roky volební členskou schůzi, na které se podle Volebního řádu ČSKI volí tajným hlasováním Výbor ČSKI, revizní komise a delegáti na sjezd ČSSI.
   9. Volební členská schůze na začátku jednání volí členy mandátové, volební a návrhové komise, činnost komisí končí ukončením volební členské schůze.

Článek 8. – Závěrečná ustanovení

   1. Česká společnost krajinných inženýrů se sídlem na fakultě stavební ČVUT v Praze Thákurova 7, 166 29 Praha 6, má působnost na území celé České republiky.
   2. ČSKI používá razítko se schváleným logem a označením Česká společnost krajinných inženýrů.
   3. Jménem ČSKI jsou oprávněni jednat předseda, místopředseda a hospodář.
   4. O zániku ČSKI rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

Tento organizační řád nabyl účinnosti dnem, kdy byl schválen Členskou schůzí ČSKI. Případné doplňky je nutné schválit Členskou schůzí ČSKI.

V Praze dne 10. února 2015                          Za Výbor ČSKI: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., předseda

Kalendář akcí

Partneři