Volební řád

Volební řád České společnosti Krajinných inženýrů

Volební výroční členská schůze ze dne 9.února 2005 projednala a schválila v souladu s čl. 3 odst. 2. a 3. Organizačního řádu ČSKI následující znění volebního řádu ČSKI :

Článek 1.
 1. Výbor ČSKI vyzve své členy nejméně 30 dnů před konáním volební výroční členské schůze k doplnění výborem navrženou kandidátku s terminem zpětného oznámení nového návrhu předsedovi nejpozději 10 dnů před konáním vlastní volební výroční členské schůze.
 2. Výbor ČSKI předá v den konání voleb potřebný počet volebních lístků upravených podle odst. 1. volební komisí, která je u prezence předá přítomným členům ČSKI.
 3. Volební komise seznámí přítomné členy ČSKI se jmény navržených kandidátů, kteří se osobně představí krátkou odbornou životopisnou charakteristikou.
Článek 2.
 1. Hlasovací lístky budou obsahovat čtyři části:
  1. Kandidátka na funkci předsedy s min. 2 jmény, tj. min. 1x škrtání,
  2. Kandidátka na funkce exekutivy s min. 6 jmény, tj. min. 3x škrtání,
  3. Kandidátka na funkce předsedů sekcí s min. 2 jmény u sekce, tj. min. 1x škrtání,
  4. Kandidátka na funkce Revizní komise s min. 3 jmény, tj. min. 1x škrtání.
 2. Volební komise zajistí, aby byla učiněná všechna potřebná opatření k řádnému průběhu voleb. Doporučuje se výběr volebních lístků do zapečetěné urny uskutečnit po představení kandidátů během dalšího jednání členské schůze.
 3. Členové ČSKI hlasují tak, že na hlasovacím lísku přeškrtnou celé jméno nezvoleného kandidáta v počtu uvedeném v záhlaví jednotlivých částí hlasovacích lístků.
 4. Pokud člen ČSKI uzná, že kandidát uvedený v části 1.1. by měl postoupit do funkce exekutivy, tj. části 1.2., pak jeho jméno místo škrtnutí zakroužkuje.
 5. Ke zvolení předsedy je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů ČSKI. Pokud toho není dosaženo, výbor vyzve členy k návrhu nových kandidátů a volbu předsedy nutno opakovat.
 6. Do exekutivy postupuje jeden zakroužkovaný kandidát z části 1.1. s nejvyšším počtem hlasů a neškrtnutí kandidáti z části 1.2. s nejvyšším počtem získaných hlasů. Zvolení členové exekutivy si rozdělí funkce dohodou.
 7. Do funkce předsedy sekce postupují kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
 8. Do funkce členů revizní komise postupují kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Zvolení členové si rozdělí funkce dohodou.

V Praze dne 9.02.2006 Za výbor ČSKI   Doc. Ing. Karel Vrána, CSc.   předseda

Kalendář akcí

Partneři