10/09 2002

Usnesení výroční členské schůze konané dne 9.10.2002 ve velké zasedací síni ČVUT v Praze

 1. V úvodu členské schůze schválili přítomní členové ČSKI v pozvánce uvedený pracovní program bez připomínek.
 2. Hlasováním aklamací bylo schváleno následující složení pracovních komisí:
  • 2.1. Mandátová komise – Ing. Čestmír Novotný
  • 2.2. Volební komise – Prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
  • 2.3. Návrhová komise – Ing. Pavel Trávníček
 3. Účastníci členské schůze v souladu s programem vyslechli:
  • 3.1. Vystoupení prezidenta ČSSI Doc. Ing. Miloslava Pavlíka, CSc.
  • 3.2. Doporučení stávajícího výboru na zaměření další činnosti ČSKI, přednesené Ing. Milošem
          Havlem (viz příloha č.1.)
 4. Členská schůze vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu 29 přítomných členů ČSKI.
 5. Členská schůze aklamací počtem hlasů 29 schválila:
  • 5.1. Zprávu o činnosti ČSKI za minulé volební období přednesenou Ing.Františkem
          Kulhavým, CSc. (viz příloha č. 2.)
  • 5.2. Zprávu hospodáře ČSKI přednesenou Prof. Ing. Jaroslavem Herynkem, CSc.
  • 5.3. Zprávu revizní komise ČSKI přednesenou Ing. Irenou Sokolovou, CSc. (viz příloha č. 3.)
  • 5.4. Návrhy rozpočtů ČSKI na léta 2002 a 2003 (viz příloha č. 4.)
  • 5.5. Zrušení členství pro neplacení členského příspěvku podle čl. 2, odst.3. OŘ ČSKI následujícím
          členům (Pokud tito členové budou mít zájem obnovit členství – např. jako přidružený člen,
          pak podají novou přihlášku):
   Ing.Bolečková M., Ing.Dumbrovský M.,CSc., Ing.Hýzler Z.,
          Ing.Kesler J., Ing.Klokočník V., Prof.Ing.Kovář P.,DrSc., Ing.Novák S., Ing.Ošlejšková J.,
          Ing.Purkrábek T., Ing.Šmatlák, Ing.Vodráček J., Ing.Vrzalová.
  • 5.6. Nové přijetí: Ing. Věra Hubačíková, Ing. Pavel Helán
  • 5.7. Zamítnutí návrhu obnovit odběr Stavebních listů pro členy ČSKI.
 6. Členská schůze zvolila tajnou volbou (odevzdáno 29 hlasovacích lístků, tj. 100 % účastníků schůze) pro příští 3-leté období následující orgány ( počet získaných hlasů ):
  • 6.1. Výbor:
       Předseda – Ing.F. Kulhavý, CSc., (27),
       První místopředseda – Doc.Ing.K.Vrána, CSc., (27)
       Místopředseda- Prof.Ing.V.Tlapák,CSc., (25),
       Tajemník – Ing.J.Benešová (27)
       Hospodář- Prof.Ing.J.Herynek,CSc., (23),
       Člen výboru – Ing.F.Křovák,CSc., (24)
       Předseda sekce Krajinné plánování – Ing. H. Psotová (28)
       Předseda sekce Pozemkové úpravy – Doc.Ing. F. Toman,CSc., (20)
       Předseda sekce Kulturně technických inženýrů – Ing. M. Havel (25)
  • 6.2. Revizní komise:
       Předseda – Ing. I. Sokolová,CSc. (28),
       členové – Ing.K.Stehlík, CSc. (22), Ing.K.Zlatuška (19)
  • 6.3. Náhradníci:
       Ing.J.Hrabák (19) ; Ing. P. Trávníček (18) ; Ing. J. Synková (18)
 7. Členská schůze tajnou volbou deleguje na Sjezd ČSSI následující členy ČSKI:
      Ing.Kulhavý, Doc.Ing.Vrána, Prof.Ing.Tlapák, Ing.Sokolová, Ing.Havel, Ing.Psotová
      náhradník – Doc.Ing.Toman
 8. Členská schůze všem členům ČSKI a nově zvolenému výboru ukládá:
  • 8.1. Dbát na dodržení členských povinností a úkolů obsažených v „Řádech“ ČSKI uvedených
          na webové stránce ( HYPERLINK „http://web.quick.cz/cski“ )
  • 8.2. Připravit včas program odborné činnosti ČSKI a přihlásit jej do „Programu celoživotního
          vzdělávání ČKAIT“
  • 8.3. Pokračovat v přípravě setkání Klubu Krajinného inženýra především ve formě workshopů
          a diskusních setkání našich členů za volného vstupu ostatní odborné veřejnosti
  • 8.4. Připravit pro sjezd ČSSI písemnou formulaci požadavků členů ČSKI, vyjádřených v diskusi
          k problematice autorizace oboru „krajinný inženýr“ a autorizace bakalářů.
 9. Přílohami tohoto usnesení jsou:
  • 9.1. Zaměření další činnosti ČSKI (na webové str. není přiloženo)
  • 9.2. Zpráva o činnosti ČSKI za minulé volební období
  • 9.3. Zpráva revizní komise (na webové str. není přiloženo)
  • 9.4. Návrhy rozpočtů ČSKI na léta 2002 a 2003 (na webové str. není přiloženo)

Za návrhovou komisi: Ing.Pavel Trávníček v.r.
Ověřil: Ing.František Kulhavý, CSc. v.r.

Kalendář akcí

Partneři