28/01 2007

Usnesení výroční členské schůze konané dne 28.1.2007 v Praze

Stáhnout zápis

 

 1. Přítomní členové ČSKI schválili program výroční schůze, uvedený v pozvánce.
 2. Hlasováním aklamací bylo schváleno následující složení pracovních komisí:
  • 2.1. Mandátová komise : Ing.Prudký, Ing.Hubačíková
  • 2.2. Návrhová komise : prof.Herynek, Doc.Šlezinger
 3. Účastnící členské schůze vyslechli v souladu s programem:
  • 3.1. Zprávu předsedy ČSKI o činnosti za rok 2006
  • 3.2. Zprávu hospodáře ČSKI za rok 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007
  • 3.3. Zprávu revizní komise
  • 3.4. Aktualizaci Hospodářského řádu ČSKI
  • 3.5. Plán činnosti ČSKI na rok 2007.
 4. Členská schůze vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu 30 přítomných členů (z 79
  členů) ČSKI, což představuje 40 % stávající členské základny.
 5. Členská schůze aklamací schválila (30 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování):
  • 5.1. Zprávu o činnosti ČSKI za rok 2006, přednesenou Doc.Vránou
  • 5.2. Zprávu hospodáře ČSKI za rok 2006, přednesenou Ing.Havlem
  • 5.3. Návrhu rozpočtu ČSKI na rok 2007, přednesený Ing.Havlem a projednaný ve výboru ČSKI
   dne
   28.2.2007
  • 5.4. Zprávu revizní komise ČSKI, přednesenou Ing.Sokolovou
  • 5.5. Nové znění Hospodářského řádu ČSKI
  • 5.6. Návrh přijetí následujících žadatelů o členství v ČSKI:
   Ing. Jiří Borovka, Ing.Petr Navrátil,
   Ing.Jan Gemela, Ing.Miroslav Lubas, Ing.Zdeněk Šlitr
  • 5.7 Kooptaci Doc.Ing.J.Zuny,CSc. Do výboru, sekce Stavby pro plnění funkce lesa
  • 5.7 Uveřejnění základních dat o členech (adresa, telefon, e-mail) v databázi
 6. Přílohy tohoto usnesení tvoří:
  • 6.1. Zpráva o činnosti ČSKI za rok 2006
  • 6.2. Rozpočet za rok 2006
  • 6.3. Návrh rozpočtu na rok 2007
  • 6.4. Upravené znění Hospodářského řádu ČSKI
  • 6.5 Přehled akcí ČSKI v roce 2007
 7. Za správnost textu usnesení Členské schůze odpovídají zvolení členové návrhové komise svými
  podpisy na originálu a předseda ČSKI na kopiích.

Ověřil : Doc.Ing.Karel Vrána,CSc. – předseda ČSKI

Kalendář akcí

Rybníky 2024

13/06/2024 - 14/06/2024
Celý den

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha 6 - Dejvice

Partneři